فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

Research in Curriculum Planning

مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی از سال ۱۳۸۳ آغار به کار کرده است. و دارای مجوز علمی پژوهشی از دفترگسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

این مجله طبق نامه شماره ۷۲۴۱۳/۳۱۱۱ مورخ ۹۰.۵.۱۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم گردید.
این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چاپ و منتشر می گردد.

پژوهش در برنامه ریزی درسی ، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان مقالات علمی پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات