آقای دکتر محمدحسین زارعی

Dr. Mohhammadhosein zarei

استادیار دانشگاه پیام نور

Researcher ID: (367064)

10
5
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب برنامه درسی قرن 21 ( تعلیم وتربیت اساسی در دنیای متحول امروز) (انتشارات اوای نور) - 1392 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی درسی: برنامه درسی پیش دبستان و دبستان( پل ارتباطی کودک با جهان)( دوجلد) (انتشارات مشکوه قلم) - 1390 - فارسی