آقای دکتر سیدعلی خالقی نژاد

Dr. SeyedAli KhaleghiNejad

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403961)

7
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی