نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QRIC-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر بحثهای متعددی پیرامون جایگزین شدن دیدگاه پست مدرن پست مدرن به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی اجتماعی، به مسایل و باورهای انسانها با دیدگاه مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است عرصه ی تعلیم و تربیت به شکل عام و برنامه درسی به شکل خاص نیز درگیر این جریان شده است براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های مبانی فلسفه پست مدرنیسم در برنامه درسی و نقد این مبانی با شاخصهای مبانی فلسفه تربیت اسلامی صورت گرفته است پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی تحلیلی صورت گرفته است یافته های حاکی از این است که مبانی فلسفه برنامه پست مدرن در اصول هستی شناختی برعدم اعتقاد به ماورآء طبیعت در اصول انسان شناختی بر شکل گیری جوهر انسان از طریق روابط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در اصول معرفت شناختی بر رد عقلانیت، فطری وحی و حاکمیت زبان به عنوان محور آگاهی، در اصول ارزش شناختی بر محوریت فرد ونسبی بودن اصول جهان شمول و در اصول زیبایی شناختی بر معیار ذهنی زیبایی و و دوری از فهم ظاهری و غور در باطن تجارب هنری استوار است در مقابل مبانی فلسفی تربیت اسلامی در اصول هستی شناختی معتقد به حقیقت ماوراء طبیعی ، در اصول انسان شناختی بر اعتقاد به متکی بودن وجود حقیقی انسان بر روح، در اصول معرفت شناختی بر قابل وصول بودن معرفت در اصول ارزش شناختی بر تکیه بر قرآن و مبانی دین اسلام و ارزشهای ثابت و متغیر و در اصول زیبایی شناختی بر گرایش ذاتی انسان به زیبایی و عینی و ذهنی بوادن زیبایی ها استوار است.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی پست مدرن ، تربیت اسلامی ، مبانی فلسفی

نویسندگان

سیدعلی خالقی نژاد

دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

حسن ملکی

استاد گروه برنامه ریزی دانشگاه طباطبایی

رضوان حکیم زاده

دانشیار گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران