آقای احمد علی فروغی ابری

Ahmad ali Foroughi Abri

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

Researcher ID: (178919)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور