خانم دکتر پروین کدیور

Dr. Parvin Kadivar

استاد تمام هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176629)

11
98
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی