آقای دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

Dr. Hasanali Bakhtiar Nasrabadi

استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179891)

14
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی