آقای خسرو باقری

Khosro Bagheri

استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180715)

3
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی