آقای پروفسور اصغر آقایی

Prof. Asghar Aghaei

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321720)

45
95
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی