آقای سید حمید آتش پور

Seyed Hamid Atashpour

هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179091)

41
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی