آقای دکتر محمد رضا عابدی

Dr. Mohammad Reza Abedi

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (225671)

13
95
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی