فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

Maritime police security

فصلنامه«امنیت انتظامی دریایی»، نشریه علمی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر است. گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به علوم انتظامی، و حوزه مطالعات ویژه توسعه متوازن، نظم و امنیت منتشر می گردد. هدف از انتشار فصلنامه،کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه توسعه و نظم و امنیت کمک به ارتقاء دانش علمی دست اندرکاران، بررسی نقادانه سیاست ها و برنامه های مربوط به این قلمرو، بررسی معضلات و چالش های فراروی فراجا و ارائه راهکارها، انعکاس جدیدترین یافته های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، تبیین چشم انداز و افق های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش اطلاعات و امنیت عمومی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت فراجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی اطلاعاتی و امنیتی است.