فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

فصلنامه«امنیت انتظامی دریایی»، نشریه علمی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر است. گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به علوم انتظامی، و حوزه مطالعات ویژه توسعه متوازن، نظم و امنیت منتشر می گردد. هدف از انتشار فصلنامه،کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه توسعه و نظم و امنیت کمک به ارتقاء دانش علمی دست‌اندرکاران، بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به این قلمرو، بررسی معضلات و چالش‌های فراروی فراجا و ارائه راهکارها، انعکاس جدیدترین یافته‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، تبیین چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش اطلاعات و امنیت عمومی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت فراجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی اطلاعاتی و امنیتی است.