آقای دکتر کرامت الله راسخ

Dr. Keramatollah Rasekh

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319048)

11
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی