پایش علمی در شهر جهرم

8کنفرانس
2,754سند علمی
5مرکز علمی
39پژوهشگر
شهرداری جهرم

شهرداری جهرم در رتبه 79 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 9 مقاله برای شهرداری جهرم منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری جهرم در تهیه و انتشار 9 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر جهرم
مراکز علمی شهر جهرم