پیش بینی سبک های حل تعارض زناشویی بر اساس ظرفیت ذهنی سازی و تنظیم هیجان در زنان متاهل شهرستان لنجان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 234

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFIES02_019

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک های حل تعارض زناشویی بر اساس ظرفیت ذهنی سازی و تنظیم هیجان در زنان متاهلشهرستان لنجان انجام شد. هدف این پژوهش از نوع کاربردی و روش این پژوهش. توصیفی از نوع همبستگی بود. داده های اینپژوهش با کمک پرسشنامه های سبک های حل تعارض رحیم (ROCI_II)، ذهنی سازی (MZQ) و تنظیم هیجان گروس وجان(ERQ) با همکاری ۳۸۷ نفر از زنان متاهل ساکن لنجان گردآوری شد. این افراد با توجه به ملاک های ورود وشیوه در دسترس. بامحاسبه از طریق فرمول کوکران از بین زنان متاهل ساکن لنجان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های اینپژوهش با کمک نرم افزارSpss۲۴ در دو سطح یافته های توصیفی (میانگین وانحراف معیار) وآمار استنباطی (با استفاده از همبستگیپیرسون ورگرسیون چندگانه) مشخص نمود. سبک های حل تعارض زناشویی براساس ظرفیت ذهنی سازی و تنظیم هیجان در زنانمتاهل شهرستان لنجان قابل پیش بینی بوده و همچنین بین سبک های حل تعارض زناشویی وظرفیت ذهنی سازی برای سبک هایحل تعارض یکپارچگیء اجتنابی و مسلط بین سبک های حل تعارض زناشویی وتنظیم هیجان وابعاد آن در زنان متاهل ساکن لنجان،رابطه معناداری وجود داشت. نتایج به دست آمده از این پژوهش, موید این موضوع است که مولفه های ظرفیت ذهنی سازی و تنظیمهیجان پیش بینی کننده های قوی در انتخاب سبک های حل تعارضات زناشویی در زنان متاهل بوده که از آن می توان در تحکیمروابط زوجین استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

تنظیم هیجان ، ذهنی سازی ، زنان متاهل ، سبک های حل تعارض

نویسندگان

شهلا کرباسیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره خانواده، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان، اصفهان، ایران

راضیه ایزدی

استادیار، گروه مشاوره خانواده، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان، اصفهان، ایران

محمدرضا عابدی

پروفسور، گروه مشاوره خانواده، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان، اصفهان، ایران