آقای ابراهیم میر شاه جعفری

Ebrahim Mirshah jafari

استاد دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (178925)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران