ارزیابی میزان رضایت معلمان از برنامه های درسی تربیت بدنی مقاطع ابتدایی و متوسطه ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_249

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان رضایت معلمان از برنامه درسی تربیت بدنی دوره تحصیلی های تحصیلی ( ابتدایی و متوسطه ) بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است و در انجام آن از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان تربیت بدنی کشور که براساس آمار اخذ شده از کارشناسی تشکیلات و آمار و بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 95 - 94 برابر 33000 نفر می باشند، تشکیل داده است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 379 نفر از آنان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی 60 سوالی محقق ساخته بوده که برای تامین روایی آنها به لحاظ محتوا از نظر متخصصان و برای تامین اعتبار آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد، که میانگین نمرات کل برنامه درسی تربیت بدنی و مولفه های آن ( اهداف، محتوا، روش های یاددهی یادگیری و روش های ارزشیابی ) پایین تر از حد متوسط بوده و قابل تعمیم به جامعه است. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که به احتمال 99 درصد میانگین نمرات اهداف برنامه درسی بین 225 / 2 تا 35 / 2، محتوای برنامه درسی بین 153 / 2 تا 28 / 2 ، روش های تدریس برنامه درسی 46 / 2 تا 57 / 2 ارزشیابی برنامه درسی 31 / 2 تا 37 / 2و کل برنامه درسی تربیت بدنی بین 29 / 2 تا 38 / 2 خواهد بود.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی تربیت بدنی ، اهداف ، محتوا ، روش های تدریس ، ارزشیابی

نویسندگان

حسین نظری

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

ابراهیم میر شاه جعفری

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

احمدرضا نصر

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

سید محمد مرندی

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان