توصیف موانع و مشکلات برنامه های تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,431

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIAU04_057

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

با توجه به هدف اصلی تحقیق که توصیف موانع و مشکلات برنامه های تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش ایران می باشد،نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی است که به روش میدانی اجرا می گردد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنیادارات کل آموزش و پرورش استان های ایران که تعداد 96 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت تمامشمار انجام گردید. به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/81 استفاد گردیده است. جهت توصیف ویژگی های فردی و متغیرهای تحقیق از شاخص های آمار توصیفی، تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون خیدو و فریدمن جهت مقایسه و اولویت بندی موانع و مشکلات برنامه ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که از مهمترین موانع و مشکلات برنامه های تربیت بدنی آموزش و پرورش مولفه های برنامه ریزی (میزان سازگاری برنامه ها با آمادگی جسمانی، روانی و سن دانش آموزان- میزان توجه به نیروی انسانی مورد نیاز اجرای برنامه- میزان تناسب ساعات درس تربیت بدنی با برنامه های پیشنهادی)، مولفه سازماندهی (میزان توجه به سازماندهی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف- میزان توجه به توانایی تخصصی معلمان ورزش در واگذاری مسیولیت ها و پیشنهادات اجرایی)، مولفه بودجه (میزان تصویب و تامین بودجه مورد نیاز برنامه- میزان توجه به نحوه توزیع بودجه به استانها)، مولفه وسایل، امکانات و تاسیسات ورزشی (میزان توجه به فضاهای ورزشی مدارس- میزان توجه به تاسیسات اماکن و فضاهای ورزشی استانها و شهرستانها میزان هماهنگی فضاهای ورزشی با تعداد دانش آموزان)، مولفه اجرایی (میزان پیگیری بخشنامه ها و دستور العمل های مصوب- میزان توجه به نحوه ارزشیابی برنامه ها- میزان ارایه بازخورد مناسب در خصوص برنامه ها)، مولفه اخلاقی (میزان توجه به اهداف معنوی و آموزه های اخلاقی در برنامه های تربیت بدنی)، مولفه آموزشی (میزان توجه به اهداف آموزشی- میزان استقبال معلمین از برگزاری برنامه ها- میزان توجه به دانش و تخصص معلمان تربیت بدنی) می باشد. در پاسخ به سوال اصلی تحقیق می توان گفت که برای رسیدن به اندازه های مطلوب در انجام فعالیت های تربیت بدنی و ورزش مدارس، به برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی دقیق و علمی نیاز دارد. بنابراین پس از آگاهی از امکانات، وسایل و نیروی انسانی موجود در انجام برنامه ریزی مطلوب می بایستی نظارت و کنترل بر اجرای صحیح برنامه ها و ارزیابی روند آموزشی برنامه های اتخاذ شده، مورد توجه دقیق قرار گیرد. تا با کسب نتایج تحلیلی لازم در حین برنامه ها و پس از آن، تغییرات ضروری و متناسب جهت افزایش بازده و نیل به اهداف تعیین شده ایجاد نماید.

کلیدواژه ها:

موانع و مشکلات ، برنامه های تربیت بدنی ، آموزش و پرورش

نویسندگان

مهرداد محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

سعید صداقتی

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

رضا ملک زاده

کارشناس ارشد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران