بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه ایران براساس نظر متخصصان برنامه درسی و محیط زیست

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

496

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLR-13-2_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی و محیط زیست پرداخته است. این پژوهش جز پژوهش های کیفی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصان برنامه درسی دانشگاه های شهراصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان) و متخصصان محیط زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه گیری، هدفمند و زنجیره ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که برای تعیین روایی آن از روایی محتوا استفاده شد و برای کسب پایایی از روش کدگذاری توسط داوران (اساتید راهنما، مشاور و یک داور خارجی مطلع) استفاده گردید. یافته های کیفی مطابق با روش ( تحلیل محتوای مصاحبه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه هر دو گروه متخصص برنامه درسی و محیط زیست، اهداف کلی موجود در آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه، مطلوب نیست زیرا آنچه در برخی اسناد و مدارک موجود به عنوان اهداف کلی آموزش محیط زیست بیان شده، به صورت غیرشفاف و بدون نیازسنجی قبلی است و قابلیت اجرایی ندارد. از دیدگاه هر دو گروه نقاط ضعف اهداف موجود در سه عرصه قبل از اهداف گذاری ، بیان محتوای اهداف و اجرای اهداف می باشد. طبق نظر هر دو گروه متخصص که مورد مصاحبه قرار گرفتند، چهار گویه تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست، تقویت باور و یقین به حفظ محیط زیست، پرورش شهروندی که برای حفظ محیط زیست راهکار ارایه دهد و دست به اقدام بزند و تقویت اخلاق زیست محیطی در صدر اهداف کلی مطلوب آموزش محیط زیست قرار داشت.

نویسندگان

نداپریشانی
ندا پریشانی

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان.

سید ابراهیممیرشاه جعفری
سید ابراهیم میرشاه جعفری

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

فریدونشریفیان
فریدون شریفیان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

مهردادفرهادیان
مهرداد فرهادیان

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان.