آقای دکتر ابوالفضل قاسم زاده

Dr. Abolfazl ghasemzadee

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (25845)

43
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی