آقای دکتر سید جمال بارخدا

Dr. SeyedJamal barkhoda

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270693)

14
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی