بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارت و نیاز دبیران به فاوا بر کاربست آن در مدارس هوشمند

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 700

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_065

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده وچندگانه مهارت ونیازدبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارس هوشمنداست.تحقیق از نوعتوصیفی، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران زن و مرد که در مقطع دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند ناحیه یک و دو شهر رشت که در سال 93-94 مشغول تدریس هستند تشکیل میدهد که حجم نمونه آن 250 نفر دبیر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته کاربست فناوری با آلفای کرونباخ α=0/82 پرسشنامه محقق ساخته مهارت در فناوری با آلفای کرونباخ α=0/94 و پرسشنامه محقق ساخته نیاز به فناوری با آلفای کرونباخ α=0/94 به دست امد و روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرارگرفت روش آماری مورد استفاده شامل، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحرافمعیار)و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کالموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) بود. یافته هایتحقیق نشان داد که میزان کاربست از حد متوسط به گونه ای معنی دار پایین تر است. مهارت در فناوری دبیران از حد متوسط تفاوت معنیداری ندارد و وضعیت نیاز به فناوری دبیران از حد متوسط تفاوت معنی داری ندارد. همچنین رابطهی متغیرهای مهارت در فناوری وکاربست فناوری مثبت و معنادار و رابطه ی نیاز به فناوری با کاربست فناوری در جهت منفی و معکوس است. متغیرهای مهارت و نیاز بهفناوری نیز پیش بین معنادار کاربست فناوری می باشد.

کلیدواژه ها:

مهارت درفناوری ، نیازبه فناوری ، کاربست فناوری ومدارس هوشمند

نویسندگان

سیده سمیرا میرفرجودی لنگرودی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

عادل زاهد بابلان

دانشیار ،مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی معینی کیا

استادیار، برنامه ریزی آموزش از راه دور، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی معینی کیا

استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسدی، علی و کریمی، آصف (1386). "واکاوی سازه های موثر ...
 • ثمری، عیسی؛ آتشک، محمد (1388).تاثیر میزان شناخت و کاربست فناوری ...
 • حامدی، سمیه؛ تندنویس، فریدون؛ فرقانی، محمدباقر (1393). مهارت و میزان ...
 • حجتی، الهام (1388). مهارت های مورد نیاز معلمان در عصر ...
 • حکیمی، امیرحسین (1383). بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده از ...
 • عابدی کرجی بان، زهره(1390). رشد تکنولوژی آموزشی اردیبهشت 1390، دوره ...
 • مشتاقی لارگانی، سعید؛ قربانی، سمیرا؛ رضاییان، حمید(1387). اعتباریابی فرم فارسی ...
 • Baylor L. and Riitche D (2002), what Factors Facilitate Teacher ...
 • Handler, m. g..& Strudler, N. (1997). The _ foundation standards: ...
 • Pelton, L. and Pelton, T.(1996). Building Attitudes: How a Technology ...
 • World Conference on Science Test in (2009), Teachers on the ...
 • نمایش کامل مراجع