آقای دکتر سجاد بشرپور

Dr. Sajjad Basharpoor

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186880)

164
162
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی