پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF09_137

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1398

چکیده مقاله:

سیلاب یکی از مخاطرات محیطی است که همه ساله باعث تلفات جانی و مالی و مخرب کردن سازه هایی ازجملهمناطق مسکونی، خطوط ارتباطی، زیرساخت ها می شود ازاین رو مطالعه این حادثه طبیعی لازم به نظر می رسد. پهنه بندیپتانسیل سیل خیزی می تواند مناطق دارای پتانسیل سیل خیز را شناسایی کرده تا موقع سیل خیزی آسیب کمتری ببینند.مطالعه حوضه آبخیز صوفی چای نیز به خاطر وقوع سیل در فروردین ماه 1931 و 1931 ضروری به نظر رسید. در اینراستا برای پهنه بندی پتانسیل خیزی حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از مدل ANP و نرم افزار 10.5 Arc GIS اقدام شد.از نرم افزار ENVI 5.3 نیز برای استخراج کاربری اراضی حوضه موردمطالعه استفاده شد. در این پژوهش از معیارهایفیزیوگرافی: ارتفاع و شیب اقلیمی: بارش و تراکم زهکشی زمین ساخت: لیتولوژی و انسانی: کاربری اراضی و فاصله از روداستفاده شد که بعد از وزن دهی دوبه دو در مدل ANP وزن معیار بارش و تراکم زهکشی و شیب بیشتر از بقیه معیارها بودند.از نرم افزار Arc GIS نیز برای آماده سازی لایه ها و کلاس بندی لایه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که پتانسیل سیل خیزیدر قسمت های شمالی که دارای ارتفاع، شیب و بارش و تراکم زهکشی زیادی بودند ازنظر پتانسیل سیل خیزی در کلاسسیل خیزی بالا قرار گرفتند. ازنظر مساحت 91/31 % حوضه در کلاس سیل خیزی بالا و کمترین مساحت مربوط به پتانسیل خیزی بسیرا بالا 7/71% و در بین این ها سهم پتانسیل سیل خیزی خیلی کم 11/25%، سیل خیزی کم 11/17% و پتانسیل سیلخیزی متوسط معادل 52/15% برآورد شد.

نویسندگان

موسی عابدینی

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

ابوذر صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

رئوف مصطفی زاده

دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی