خانم دکتر زینب حزباوی

Dr. Zeinam Hazbavi

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (94626)

63
52
3
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی