آقای دکتر جوانشیر عزیزی مبصر

Dr. Javanshir Azizi mobser

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470915)

54
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی