آقای دکتر رضا قضاوی

Dr. Reza Ghazavi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315883)

51
60
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی