آقای دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

Dr. Hamidreza Abasiyan Jahromi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (256340)

78
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی