آقای اقبال شاکری

Eghbal Shakeri

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183137)

231
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی