آقای دکتر امیر گل رو

Dr. Amir Golroo

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (412999)

25
6
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی