آقای سعید کریمی

Saeid Karimi

استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181873)

183
61
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی