آقای دکتر مرتضی عراقی

Dr. Morteza Araghi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307923)

64
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی