آقای دکتر محمد اکبری

Dr. Mohammad Akbari

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (90537)

54
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی