آقای مهندس رامین حسن زاده ساوجبلاغی

Engineer Ramin Hassanzade Savejbelaghi

دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه ( دانشگاه محقق اردبیلی )

Researcher ID: (240408)

2