رامین حسن زاده ساوجبلاغی | سیویلیکا

مهندس رامین حسن زاده ساوجبلاغی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه ( دانشگاه محقق اردبیلی )

معرفی

استان
اردبیل
شهر
مشگین شهر

مقالات رامین حسن زاده ساوجبلاغی در کنفرانس های داخلی

بررسی اتصال خمشی با تیرمقطع کاهش یافته بوسیله برش درجان
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
رامین حسن زاده ساوجبلاغی - 1.بررسی اتصال خمشی با تیرمقطع کاهش یافته بوسیله برش در بال
سال 1392