خانم دکتر سمیه صائب نیا

Dr. Somayeh Saebnia

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81824)

48
48
34
47
12
17
8
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • داور عضو هیات داوران فصلنامه علمی و تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • هیات تحریه عضو هیات تحریه فصلنامه علمی و تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • پژوهشگر عضو پژوهشگران ایرانی
 • داور عضو هیات داوران مجله رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری
 • پژوهشگر عضو انجمن پژوهشگران برتر آکادمی
 • داور و هیات تحریه عضویت در هیات تحریه و داور مجله مطالعات مدیریت و حسابداری
 • داور عضو در هیئت علمی افتخاری جشنواره جایزه ویژه علامه جعفری
 • داور عضو در هیئت علمی جشنواره جایزه ویژه پایان نامه های برتر ویژه خیام

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Somayeh Saebnia1, Mohammad Feizi2, Mohammad Hasanzadeh3. An Investigation of the Effect of Relationship Marketing on Customer Gratitude and Consumer Behavior (Case Study: The Dealerships of Saipa Corporation in Ardabil Province). Marketing and Branding Research. 360-370.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب تبلیغات بازاریابی (جلد دوم) (نگرش دبیران) - 1402 - فارسی
 • کتاب محافظه کاری در حسابداری (نگرش مدیران اراک) - 1402 - فارسی
 • کتاب تعهد مشتری به برند با رویکرد وفاداری (تهران انتشارات آیلار (ویراستار علمی)) - 1401 - فارسی
 • کتاب بانکداری الکترونیک با رویکرد مشتری مداری (انتشارات آیلار تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصطلاحات اداری و کاربرد آنها (تهران انتشارات آیلار) - 1401 - فارسی
 • کتاب رفتار مصرف کننده و هنر (بسته نگار اصفهان) - 1401 - فارسی
 • کتاب سازمان دهی و اداره جلسات (بسته نگار سپاهان اصفهان) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصول مدیریت در مذاکره (آیلار) - 1401 - فارسی
 • کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی (آیلار تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصول بازاریابی (بسته نگار اصفهان) - 1401 - فارسی
 • کتاب تبلیغات بازاریابی (نگرش دبیران تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب مشتری مداری (تهران انتشارات فوژان) - 1400 - فارسی
 • کتاب اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر (تهران انتشارات فوژان) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت ریسک اعتباری (تهران انتشارات آیلار (ویراستار علمی)) - 1400 - فارسی
 • کتاب بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری (تهران انتشارات آیلار) - 1400 - فارسی
 • کتاب نظام های نوین مالی (تهران انتشارات فوژان (ویراستار علمی)) - 1400 - فارسی
 • کتاب خودکارآمدی کارکنان با رویکرد دورکاری (تهران انتشارات آیلار (ویراستار علمی)) - 1400 - فارسی
 • کتاب انگیزش کارکنان موفقیت و بهره وری سازمان و مدیریت (تهران انتشارات فوژان (ویراستار علمی)) - 1400 - فارسی
 • کتاب حسابداری شرکتها ۲ (تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت تولید (تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب استراتژی و مولفه های رفتار سازمانی (ویراستار علمی) (تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب بازاریابی صنعتی و مصرفی (مهکامه/تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت بازاریابی رابطه مند (آیلار/تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت بازاریابی داخلی (آیلار/ تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب حسابداری با رویکرد کاربردی (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت بازاریابی سبز (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1397 - فارسی
 • کتاب صنایع کوچک و متوسط (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت جریان وجوه نقد (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1397 - فارسی
 • کتاب ارتباطات سیاسی در شرکت ها (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1397 - فارسی
 • کتاب رهبری دانش با رویکرد فرهنگ ایمنی و یادگیری مشارکت (محقق اردبیلی (ویراستار علمی کتاب)) - 1397 - فارسی
 • کتاب نظم استراتژیک در بازار بیمه های غیر زندگی (محقق اردبیلی (ویراستار علمی کتاب)) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت ارتباط با مشتری (محقق اردبیلی/اردبیل) - 1396 - فارسی
 • کتاب رفتار اخلاقی در مدیریت فروش (محقق اردبیلی (ویراستار علمی کتاب)) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت نوآوری و کارآفرینی (محقق اردبیلی (ویراستار)) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو (1400-1401)
 • استاد مدعو (1400-1401)
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل(1400-تاکنون )
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر(1400-تاکنون )
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی خانه کارگر(1400-تاکنون )
 • استاد مدعو مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی(1399-تاکنون )
 • استاد مدعو (1397-1401)
 • استاد مدعو موسسه آموزش عالی نوین اردبیل(1396-1400)

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس سمینار در مسائل بازاریابی (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس تجارت الکترونیک (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس مدیریت تولید (1398-1398)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس پذیرش و مسئول ارتباط با مشتری (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول پذیرش و سرپرست کنترل و کیفیت (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات تحریریه فصلنامه جهان نوین (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مطالعات مدیریت و حسابداری (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور جشنواره علامه جعفری (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور جشنواره پایان نامه های برتر خیام (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات تحریریه مجله فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله چشم انداز حسابداری و مدیریت (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران مجله کسب و کارهای دانش بنیان (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران مجله رهیافتی در مدیریت نفت و گاز (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران مجله پژوهش های نوین در کارآفرینی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول بازاریابی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس تبلیغات بازاریابی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مبانی اقتصاد (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اقتصاد مدیریتی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس امور مالی بین الملل (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول سرپرستی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس بازاریابی الکترونیکی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس سرپرستی سالن (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مدیریت بازاریابی بیمه اشخاص (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس خرید و فروش الکترونیکی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مباحث جاری در حسابداری (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصلاحات اداری و کاربرد آنها (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس سازمان دهی و اداره جلسات (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اخلاق حرفه ای (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مدیریت منابع انسانی (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس روش تحقیق (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس گزارش نویسی (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول و فنون مذاکره (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس تحلیل هزینه و منفعت (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس فنون فروش (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مدیریت بازاریابی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس بازاریابی خدمات (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس فنون بازاریابی و تبلیغات (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فنون درس خلاقیت در هنر (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مشاوره و بازاریابی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول و فنون بازاریابی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس گزارش نویسی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس کارآفرینی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مهارت ها و قوانین کسب و کار (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جشنواره پژوهشگران ایرانی (1398)
 • جشنواره علامه جعفری برتر شدن کتاب صنایع کوچک و متوسط (1398)
 • دانشجوی نمونه پروفسور حسابی (1397)
 • پژوهشگر برتر (1397)
 • پایان نامه برتر (1397)
 • جشنواره علامه جعفری برتر شدن کتاب جریان وجوه نقد (1397)
 • جشنواره علامه جعفری برتر شدن کتاب مدیریت ارتباط با مشتری (1397)
 • فصلنامه رویکرد نوین در مدیریت و حسابداری (1397)
 • مقاله برتر در چهارمین کنفرانس اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1396)
 • جز نفرات برتر در طول تحصیل (1396)
 • کسب جوایز در رویداد ایده پردازی کرونا و پسا کرونا
 • کسب جوایز در رویداد استارتاپ عسل

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • حضور در کارگاه آموزشی کارآفرینی، افسانه یا واقعیت (تشخیص فرصت ها)، - محقق اردبیلی (1397)
 • گواهی حضور در آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی - محقق اردبیلی (1397)
 • دوره کسب و کار - سایپا یدک تهران (1397)
 • کارآفرینی، افسانه یا واقعیت (تشخیص فرصت ها) - محقق اردبیل (1397)
 • آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی - محقق اردبیلی (1397)
 • ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع - دانشگاه پیام نور تهران (1397)
 • مدیریت ارتباط با مشتری - سایپا یدک تهران (1396)
 • اصول و فنون مذاکره و فرایندهای مشتری - سایپا یدک تهران (1396)
 • حضور در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع - دانشگاه مقدس اردبیلی (تهران) (1396)
 • حضور در سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار - سازمان مدیریت صنعتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی (اردبیل – سرعین) (1396)
 • حضور در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی - موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی نوین (اردبیل) (1396)
 • دوره icdl - فنی و حرفه ای (1392)
 • دوره مسئولین پذیرش - سایپا یدک تهران (1391)
 • دوره مشتری مداری و ارتباطات انسانی - سایپا یدک تهران (1391)
 • آشنایی با نرم افزار خدمات پس از فروش تحت وب - سایپا یدک تهران (1390)
 • دوره نظام آراستگی - سایپا یدک تهران (1390)
 • دوره ایمنی فعال - سایپا یدک تهران (1390)