بررسی تاثیر منابع بر شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد زیر خط فقر بر مبنای رویکرد قابلیت ها

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 330

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENTCONF02_035

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

کارآفرینی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی شناخته می شود و گروهی از صاحب نظران توسعه کارآفرینی را به عنوان راهکاری برای کاهش فقر پیشنهاد داده اند. با این وجود بسیاری از مطالعات انجام گرفته در این حوزه، صرفا بر مبنای تئوری های کارآفرینی و اقتصاد انجام گرفته اند و مطالعات اندکی از تئوری های شناخته شده در حوزه فقرزدایی به عنوان مبنایی برای بررسی ارتباط کارآفرینی و فقر استفاده کرده اند. به همین دلیل در این مطالعه با استفاده از رویکرد قابلیت ها، به عنوان یک رویکرد و نظریه شناخته شده در حوزه فقر زدایی، تاثیر منابع بر شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد زیر خط فقر بررسی شد.برای انجام این مطالعه، با استفاده از مدل عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه در افراد زیر خط فقر که با استفاده از مبانی رویکرد قابلیت ها تبیین شده بود، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شده و در بین 222 نفر از شهروندان ساکن کرمانشاه توزیع شد. داده های حاصل از پرسشنامه وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که منابع شناسایی شده بر مبنای رویکرد قابلیت ها در شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد زیر خط فقر تاثیر معنا داری دارند.

نویسندگان

مسعود مرادی

دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

نرگس ایمانی پور

عضو هیات علمی ، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

زهرا آراستی

عضو هیات علمی ، گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

رضا محمدکاظمی

عضو هیات علمی ، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران