مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری

Journal of Entrepreneurship and Innovation Research

نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری نشریه‌ای است با رویکرد علمی که به منظور توسعه دانش کارآفرینی و نوآوری در کشور، مقاله‌های علمی در حوزه کارآفرینی و نوآوری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از شهریورماه سال ۱۴۰۱آغاز به کار کرده است .

نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

سرفصل های موضوعی فصلنامه:

ارائه الگوهای کاربردی برای تاسیس مراکز مشاوره فنی ، حقوقی ، مدیریتی و مالی برای کارآفرینان
تجربیات موفق تاسیس و رشد شرکت های نوپا و نوآور در ایران
نظریه پردازی ، روش شناسی و سنخ شناسی در کارآفرینی و نوآوری
شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
نوآوری و کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ
پژوهش های موردی به منظور مستندسازی تجربیات کارآفرینان ایرانی
بررسی وضعیت کارآفرینی و نوآوری در سازمان های دولتی و خصوصی ایران
توسعه مراکز رشد، پارک های علم و فناوری ، مراکز نوآوری و شتابدهندها
بررسی موانع ساختاری ، رفتاری و محیطی نوآوری و کارآفرینی در ایران
بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای نوآور در ایران
مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی و نوآوری
نقش نهادها در توسعه کارآفرینی و نوآوری
مدل های ایجاد، رشد و خروج از کسب وکار
کارآفرینی، رفاه و توسعه
پویایی نوآوری و کارآفرینی
کارآفرینی اینترنتی و دیجیتال
تامین منابع مالی کارآفرینان
کارآفرینی خانگی و خانوادگی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات