آقای دکتر محسن خسروی

Dr. mohsen khosravi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469123)

13
2
1
1
7

دکتر محسن خسروی عضو هیئت علمی و معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی فناوری اطلاعات iium20012-2018

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی و پژوهشی (1401-تاکنون)