آقای دکتر سعید فرخی زاده

Dr. saeed farokhi zadeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (279746)

9
2
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی