آقای دکتر سعید فرخی زاده

Dr. saeed farokhi zadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (279746)

82
5
3
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  An appropriate framework in the area of organization knowledge management of civil projects using a dynamic model
  •  Investigation and Evaluation of Urban Water Distribution System in Terms of Passive Defense Using Fuzzy DEMATEL Technique
  •  Evaluating the Effect of Fiber Addition on Seismic Performance of Segmental Tunnel Lining
  •  Providing the Optimal Framework of Knowledge Management in Construction Projects with Meta Syntheses and Shannon Entropy Method
  •  Selection criteria for sustainable construction projects equipment in with energy and cost management approach in planning and decision making process
  •  Evaluating the Effect of Fiber Addition on Seismic Performance of Segmental Tunnel Lining

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی