آقای دکتر مهدی ماجدی اصل

Dr. Mehdi Majedi asl

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (423490)

34
42
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی