پایش علمی در شهر مراغه

26کنفرانس6ژورنال
6,491سند علمی
6مرکز علمی
96پژوهشگر
شهرداری مراغه

شهرداری مراغه در رتبه 87 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 7 مقاله برای شهرداری مراغه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مراغه در تهیه و انتشار 7 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر مراغه
مراکز علمی شهر مراغه