بررسی عددی پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریزهای تاج دایره ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_158

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین دلایل انتخاب نوع سرریز در کانال های آبیاری، ظرفیت انتقال جریان است. ظرفیت سرریز تابعی از طول موثر و شکل هندسی آن است. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار FLUENT به بررسی تاثیر پارامترهای هندسی شامل شعاع و ارتفاع سرریز تاج دایرهای بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی آن پرداخته شده است. بعد از انجام فرآیندهای واسنجی و صحت صنجی FLUENT با کمک داده های آزمایشگاهی، نتایج شیبه سازی نشان داد با افزایش شعاع تاج سرریز بیشینه فشار روی تاج سرریز و عمق جریان به ترتیب ۲۸ / ۱۴۴ و ۸۴ / ۶ درصد افزایش و مقادیر بیشینه ی سرعت و ضریب دبی به ترتیب ۸۴ / ۶ و ۸۲ / ۷ درصد کاهش می یابد افزایش ارتفاع سرریز روی بیشینه مقدار فشار در تاج سرریز تاثیر چندانی نداشت. با این حال با کاهش ارتفاع سرریز محدوده ی تغییرات مقادیر فشار روی تاج، محدودتر شد. افزایش ارتفاع سرریز باعث افزایش بیشینه ی سرعت جریان روی تاج سرریز به میزان ۳۶ / ۴۴ درصد و کاهش عمق و ضریب دبی به ترتیب برابر با ۶۶ / ۵۲ و ۹۶ / ۶۸ درصد می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی ماجدی اصل

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

هادی ارونقی

دانشیار سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مهدی فولادی پناه

استادیار، گروه عمران، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز

امید قاسم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران