آقای دکتر محمد خراشادی زاده

Dr. Mohammad Khorashadizadeh

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301742)

7
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی