پیش بینی اضطراب وجودی با عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجیگری استرس شغلی (مورد مطالعه: معلمان متوسطه شهر بیرجند)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 792

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC02_015

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1399

چکیده مقاله:

چکیده عملکرد شغلی معلمان تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان یادگیری دانش اموزان دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گری استرس شغلی در رابطه بین اضطراب وجودی و عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه انجام شد. برای این منظور پژوهش حاضر بر روی 200 نفر از جامعه 240 نفری معلمان متوسطه به صورت سرشماری انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون 1970، اضطراب وجودی گود و گود 1974 و استرس شغلی ایوانکویچ و ماتیسون 1980 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش همبستگی با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آماری آموس 18 AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که اضطراب وجودی به طور معنی داری عملکرد شغلی را با ضریب استاندارد 0/719 پیش بینی می کند. آزمون آماری سوبل نشان داد که استرس شغلی می تواندبه طور معناداری رابطه بین اضطراب وجودی وعملکرد شغلی معلمان متوسطه را میانجی گری کند. میزان شدت میانجی گری استرس شغلی نیز به صورت کمی تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اضطراب وجودی و استرس شغلی از جمله مهم ترین پارامترهای موثر برکیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه می باشند. بنابراین با بکارگیری استراتژی های مناسب باید شرایط کاهش احساس اضطراب و استرس در معلمان به منظور افزایش رضایت مندی شغلی وبهبود راندمان کاری ان ها فراهم گردد.

نویسندگان

مریم جامی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، مدرسدانشگاه علمی کاربردی واحد بهزیستی واحد بیرجند

هادی پورشافعی

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

محمد خراشادیزاده

استادیار دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند