بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO03_112

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب بر اختلالات خلقی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر متوسطه شهر یاسوج انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل غیر همطراز بود که به صورت کتابخانهای و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل دختران متوسطه شهرستان یاسوج بود. انتخاب نمونه به نمونه گیری به صورت انتخابی و بر اساس معیارهای مورد نیاز است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شده است بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد آنالیز قرار می گیرد. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در رابطه با سوالات از جدولهای توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده خواهد شد. این روند در دو سطح معنی داری 0/01 و 0/05 انجام خواهد گرفت. قبل از بررسی فرضیات ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمرینوف بررسی خواهد شد و در ادامه برای متناسب بودن حجم نمونه از آزمون KMO و برای بررسی همگونی عوامل از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. سپس فرضیههای تحقیق براساس نتایج بدست آمده از بررسی سوالات با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون آماری مناسب مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین از آزمون تی تست گروه های مستقل و کوواریانس هم استفاده شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب بر اختلالات خلقی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر متوسطه شهر یاسوج تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

اثربخشی سازمانی ، کارکنان ، ادارات ورزش و جوانان.

نویسندگان

فهیمه رهبردار

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

علی ثقه الاسلامی

استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

محمد خراشادی زاده

استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران