آقای دکتر اصغر رحیمی

Dr. Asghar Rahimi

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307162)

90
47
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی