پایش علمی در شهر رفسنجان

7کنفرانس4ژورنال
7,240سند علمی
6مرکز علمی
26نشست63پژوهشگر

شهرداری رفسنجان در رتبه 154 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2 مقاله برای شهرداری رفسنجان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری رفسنجان در تهیه و انتشار 4 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر رفسنجان
مراکز علمی شهر رفسنجان
نشست های شهر رفسنجان