آقای پروفسور سعید کریمی نسب

Prof. Saeed Karimi-Nasab

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (6193)

103
11
1
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی