آقای دکتر علیرضا علیزاده مجدی

Dr. Alireza Alizade Majdi

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185140)

8
5
1

مقالات کنفرانسهای داخلی