آقای دکتر علیرضا علیزاده مجدی

Dr. Alireza Alizade Majdi

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185140)

9
5
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی